Kosakata Shorof

Kumpulan istilah-istilah dalam Ilmu Shorof Dasar yang perlu dihafal agar memudahkan kita dalam menguasai Ilmu Shorof :

Sorof/Tasrif adalah ilmu tentang perubahan bentuk kata.

Tasrif Lughowi adalah perubahan kata mengikuti dhomirnya.

Tasrif Istilahi adalah perubahan kata dengan makna yang berbeda-beda.

I’lal adalah perubahan Huruf Illat seperti Wau, Alif dan Ya’, supaya ringan dan mudah dalam mengucapkannya.

Dhomir adalah kata ganti.

Dhomir Munfasil adalah dhomir yang terpisah dengan kata.

Dhomir Muttashil adalah dhomir yang bersambung dengan kata.

Dhomir Mustatir adalah dhomir yang dikira-kirakan kedudukanya.

Fi’il kata kerja yang terikat dengan waktu.

Fi’il Salim adalah fi’il yang selamat dari huruf illah, dan huruf hamzah.

Fi’il Ghoru Salim fi’il yang terdapat huruf illah dan hamzah.

Huruf illah adalah huruf alif, ya, dan wawu..

Wazan adalah acuan, rumus, atau timbangan.

Fi’il Tsulatsi Mujarrod terdiri dari 3 huruf asli tanpa tambahan.

Fi’il Ruba’iy Mujarrod terdiri dari 4 huruf asli tanpa tambahan.

Fi’il Tsulatsi Mazid adalah fi’il tsulatsi yang ditambah dengan huruf tambahan.

Fi’il Tsulatsi Mazid Ruba’i adalah fi’il tsulatsi yang di tambah 1 huruf, total 4 huruf.

Fi’il Tsulatsi Mazid Khumasi adalah fi’il tsulatsi yang ditambah 2 huruf, total 5 huruf.

Fi’il Tsulatsi Mazid Sudasi adalah fi’il tsulatsi yang di tambah 3 huruf, total 6 huruf.

Fi’il Ruba’i Mazid fi’il ruba’i yang ditambah dengan huruf tambahan.

Fi’il Ruba’i Mazid Khumasi fi’il ruba’i yang ditambah 1 huruf, total 5 huruf.

Fi’il Ruba’i Mazid Sudasi fi’il ruba’i yang ditambah 2 huruf, total 6 huruf.

Bina’ Shahih adalah setiap kalimah yang fa’ fi’il, ‘ain fi’il dan lam fi’ilnya bukan terdiri dari Huruf Illat, bukan huruf hamzah, dan ain fi’il dan lam fi’il bukan huruf kembar.

Bina’ Mudha’af adalah Kalimah yang A’in fi’il dan Lam fi’ilnya terdiri dari huruf kembar.

Bina’ Mahmuz adalah kalimah yang asal huruf-hurufnya ada Huruf Hamzah.

Bina’ Mahmuz Fa’ adalah posisi Huruf Hamzah menempati fa’ fi’il.

Bina’ Mahmuz Lam adalah posisi Huruf Hamzah menempat posisi lam fi’il.

Bina’ Mitsal adalah Kalimah yang fa’ fiilnya berupa Huruf ‘Illat.

Bina’ Mitsal Wawi apabila Huruf ‘Illat-nya berupa huruf wau.

Bina’ Mitsal Ya’i apabila fa’ fi’ilnya berupa huruf illat ya’.

Bina’ Ajwaf adalah Kalimah yang ‘Ain Fiil nya berupa huruf ‘illah.

Bina Ajwaf wawiy bilamana pada Ain Fi’ilnya berupa Harf ‘Illah Wau.

Bina’ Ajwaf Yaiy bilamana Huruf Ain Fi’ilnya berupa Harf ‘Illah ya’.

Bina’ Naqis adalah: Apabila Lam Fi’il nya berupa huruf illah.

Bina’ Naqish Wawi huruf illat di lam fi’ilnya huruf wawu.

Bina’ Naqis Ya’i huruf illat di lam fi’ilnya huruf ya.

Bina Lafif adalah setiap Kalimah yang kedua huruf nya terdiri dari huruf ‘illah.

Bina’ Lafif Mafruq bilamana huruf illah menempati Fa’ fiil dan Lam fi’il.

Bina’ Lafif Maqrun apabila kedua huruf illah itu menempati pada ‘Ain fiil dan Lam fiil.

Fi’il Madhi adalah kata kerja lampau.

Fi’il Mudhori’ adalah kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan.

Masdar adalah kata kerja yang dibendakan.

Isim Fail adalah subjek/pelaku.

Isim Maf’ul adalah objek/korban.

Fi’il Amr adalah kata kerja perintah.

Fi’il Nahyi adalah kata kerja larangan.

Isim Zaman adalah kata keterangan waktu.

Isim Makan adalah kata keterangan tempat.

Isim Alat adalah kata keterangan alat.

Fi’il Ma’lum/Ma’ruf fi’il yang diketahui subjeknya.

Fi’il Majhul fi’il yang tidak diketahui subjeknya.

Fi’il Lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek/korban.

Fi’il Muta’addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek/korban.